امیرعبداللهیان: بدون لغو تمامی تحریم‌ها راهی برای احیای برجام وجود ندارد

خبرگزاری تسنیم :

https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c/