عناوین و ترکیب کمیسیون‌های تخصصی دولت تغییر کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هیأت وزیران در راستای رفع مشکلات ناشی از عضویت اعضای هیأت دولت در بیش از یک کمیسیون دولت (از جمله در حصول حد نصاب رسمیت جلسات) و نیز با توجه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تمرکز بررسی پیشنهادات مربوط به توسعه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و پیشنهاد برخی از اعضای هیأت وزیران در اصلاح عناوین برخی کمیسیون‌ها، با اصلاح ترکیب و عناوین برخی از کمیسیون‌های هیأت دولت موافقت کرد.

https://dailybulletin.ir/05/01/2022/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa/